Obchodné podmienky

Podmienky wellnessu

Rezerváciu je možné bezplatne zrušiť najneskôr 1 hodinu pred začiatkom procedúry. V prípade zrušenia rezervácie menej ako 1 hodinu vopred sa účtuje storno poplatok vo výške 100 %.


Storno

V emaile s potvrdením vašej rezervácie, ste obdržali všetky podrobnosti ako správne vykonať storno rezervácie.

Všeobecné podmienky

Pred potvrdením rezervácie si prosím pozorne prečítajte všeobecné obchodné podmienky rezervačného systému dostupné v pätičke rezervačného okna. Pre potvrdenie rezervácie, musí byť vyslovený súhlas s týmito podmienkami.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Odoslaním objednávky súhlasíte so spracovaním osobných údajov a príjmom marketingových materiálov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.


Zásady používania cookies

Cookies, sú malé množstvá dát, ktoré naše servery posielajú vášmu počítaču a ktoré umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie ich obsahu vašim potrebám.
Cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Cookies zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky, a preto sú pre vás užitočné. Pokiaľ pre návštevu našich internetových stránok použijete rovnaký počítač a rovnaký internetový prehliadač, cookies pomáhajú vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a vaše nastavenia stránok.

Prostredníctvom našich webových stránok môžu byť vo vašom počítači ukladané aj cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované. V rámci remarketingu využíva naša spoločnosť aj systémy Google. Dáta z remarketingu používame výhradne na segmentáciu návštevníkov za účelom doručenia relevantnejšieho reklamného oznámenia. Segmenty sú vytvorené na základe niekoľkých všeobecných vzorcov správania návštevníkov.

Štandardné webové prehliadače (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.

Cookies nevyužívame na iné ako čisto technické účely, nespájame údaje získané vďaka nim s akýmikoľvek inými údajmi a pracujeme s cookies tak, že neumožňujú identifikovať konkrétne osoby.

Existujú dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné sú uložené vo vašom počítači len do ukončenia prehliadača. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Trvalé cookies pomáhajú identifikovať váš počítač, ak znova navštívite náš web, ale neumožňujú akokoľvek identifikovať vás osobne. Trvalé cookies umožňujú prispôsobovať naše stránky vašim záujmom, ale nemôžeme akokoľvek identifikovať vás osobne a príslušné dáta ukladáme úplne anonymizovane a nespájame ich s akýmikoľvek inými dátami.

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len 'Google'). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budem takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to: prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google, remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prezretých produktov), ​​rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát).

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

Ak nechcete poskytovať anonymné údaje o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do Vášho prehliadača a aktivácii nebudú ďalej dáta odosielané.

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Zásady spracovania osobných údajov -správca osobných údajov, subjekt údajov, spracovateľ

Správcom osobných údajov - je spoločnosť (Soho1 wellness) využívajúce túto rezervačnú službu rezervačnú službu a nakladajúcu s dátami rezervujúcich zákazníkov.

Spracovateľom osobných údajov – je spoločnosť Bookolo system s.r.o., ktorá prostredníctvom aplikácie Booking Engine spracováva rezervácie a dáta poskytuje Správcovi.

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorá správcovi poskytla svoje osobné údaje na základe nájomnej zmluvy, kúpnej zmluvy, servisnej zmluvy či inej zmluvy uzavretej so správcom alebo na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci prihlásenia k odberu noviniek (newsletterov) zasielaných správcom. Subjektom údajov môže byť aj fyzická osoba, ktorej osobné údaje správca získal z iných zákonných zdrojov.

Rozsah spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu, v akom sú mu poskytnuté subjekty údajov, alebo v akom rozsahu ich správca získa z iných zákonných zdrojov. Jedná sa o: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, miesto podnikania, identifikačné číslo, číslo platobnej karty, daňové identifikačné číslo, 
e-mail, telefón, podpis.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje subjektov za účelom splnenia zmluvy uzatvorenej medzi subjektom a správcom a to formou elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, alebo písomnou formou, plnenia právnych povinností a za účelom priameho marketingu (tj. ponúkanie produktov a služieb správcu) vrátane zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Obchodné oznámenie správca zasiela iba v prípade, že sa subjekt údajov prihlásil k odberu noviniek (newsletterov) alebo v prípade, že správca získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajov v súvislosti s predajom svojich produktov alebo služieb. Subjekt údajov má možnosť sa jednoduchým spôsobom a zadarmo z odberu noviniek (newsletterov) odhlásiť.

Posúdenie nevyhnutnosti spracovania

Správca dbá na ochranu súkromia subjektov údajov, a preto spracováva iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na stanovené účely spracovania.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania vykonávaného za účelom priameho marketingu je súhlas subjektov so spracovaním osobných údajov (prihlásenie k odberu newsletterov) alebo oprávnený záujem správcu (získanie elektronického kontaktu v súvislosti s predajom výrobku alebo služby správcu podľa zák. č. 480/2004 Zb.).

V ostatných prípadoch je právnym základom spracovanie splnenia zmluvy, ochrana oprávnených záujmov správcu (ochrana majetku, uplatnenie práv zo zmluvy v súdnom konaní a pod.) a splnenie právnej povinnosti.

Doba spracovávania osobných údajov

V prípade osobných údajov spracovávaných za účelom splnenia zmluvy správca spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu ďalších 10 rokov, a to s ohľadom na dĺžku premlčacej lehoty pri náhrade škody či ujmy. V prípade spracovania za účelom splnenia právnej povinnosti správca spracováva osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi. V prípade osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu subjektu údajov správca spracováva osobné údaje po dobu 10 rokov, ak nebude súhlas so spracovaním osobných údajov do tej doby odvolaný. Tým nie je dotknutá povinnosť správcu spracovávať osobné údaje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak subjekt údajov udelil správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, môže svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas (tj najmä ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, právnej povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).


Prístup k osobným údajom

K osobným údajom subjektov má prístup správca a prípadne aj tretie osoby - príjemcovia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov a ktoré zaisťuje náležitú ochranu práv subjektov údajov.

Nastavenia súkromia a cookies

Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies.

Nasledujúcou voľbou súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie